Pages

Wednesday, July 4

ရန္ျငိဳးေဖ်ာက္နည္း


ပုထုဇဥ္သဘာ၀အမ်က္ေဒါသ မကင္းနုိင္ၾကပါေပ။ အမ်က္ေဒါသျဖစ္သည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ မနွစ္သက္ဖြယ္အာရံုနွင့္ေတြ႔ၾကံဳလာသည့္အခါကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ၾကမ္းတမး္လာလ်က္ မိမ္ိကိုယ္စိတ္နွစ္ပါးကို နွိပ္စက္ဖ်က္ဆီးတတ္၏။ အမ်က္ေဒါသျဖစ္သူ၏ အနီးအပါးသို႔အပူဓာတ္ကူး စက္ေလာင္ကြ်မ္းေစ တတ္ေသာေၾကာင့္ေတာ မီးနွင့္တူ၏။ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ရာပုဂိၢဳလ္ သည္ သူတစ္ပါးအားျပစ္မွား တတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိမွီီရာပုဂၢိဳလ္အား နွိပ္စက္ရန္အခြင့္အေရးရေသာ ရန္သူၾကီးနွင့္တူ၏။ အမ်က္ေဒါသဟူသည္ အလံုးစံုေသာအက်ိဳးမဲ့ဟူသမွ် တို႔စုပံုရာတရားၾကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိပ္နွင့္ေရာေနွာလ်က္ရွိေသာ ေသရည္အိုးၾကီးနွင့္တူ၏။

အမ်က္ေဒါသျဖစ္ေၾကာင္းကား

၁။ပင္ကုိပဋိသေႏၶကေနေဒါသဓာတ္ခံပါလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏။
၂။အလြယ္ျဖင့္ စိတ္ေကာက္တတ္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းတတ္ျခင္းစေသာ သေဘာထားေသးသိမ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏။
၃။အၾကားအျမင္ဗဟုသုတနည္းပါး၍ဆင္ျခင္တတ္ေသာ  ဥာဏ္ပညာမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏။
၄။အလိုမရွိအပ္ေသာအာရံုနွင့္ေတြ႔ၾကံဳရျခင္း ရန္ျင္ိဳးဖြဲ႔ျခင္းအေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္၏။

အားနည္းေသာ အမ်က္ကုိေဒါသ ၊ရန္ျငိဳးဖြဲ႔တတ္ေသာေဒါသကို  အာဃာတ၊ ေရွးအဖို႔၌ျဖစ္ေသာ
တစ္ၾကိမ္ၾကိမ္ျဖစ္ေသာအမ်က္ ကို ေကာဓ၊ ေနာက္အဖို႔၌ျဖစ္ေသာ တစ္ၾကိမ္ထက္အလြန္ ထပ္၍ ထပ္၍ျဖစ္ေသာ ရန္ျငိဳးဖြဲ႔ေသာအမ်က္ကိုဥပနာဟ ဟုေဒါသေစတသိက္တစ္ခုကိုပင္ခြဲ၍ထားတတ္၏။

သာမညအမ်က္ေဒါသသည္တုတ္နွင့္ခတ္မိ၍ ရွဴးခနဲထလာတတ္ေသာေျမြေပြး ၊ေျမြေဟာက္တုိ့နွင့္တူ၏။ ေကာက္ရိုးမီးပမာပင္။ ရန္ျငိဳးဖြဲ႔ျခင္းသည္ကား စိတ္ဆုိးရံုတြင္မရပ္ အာရံုကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အေၾကာင္းညီညြတ္လွ်င္ ေခ်ပမည္ဟုစိတ္၌စြဲမွတ္ရန္ျငိဳး ဖဲြ႔၏။
ရန္ျငိဳးဖြဲ႔ျခင္းကား မိမိရန္ျငိဳးဖြဲ႔အပ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္သတၱ၀ါအေပၚအမ်က္ေဒါသ ျဖစ္၍ မျပီးနုိင္ မျငိမ္းနုိ္င္ မေျပေပ်ာက္နုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ စိတ္ကိုရစ္ပတ္ဖြ႔ဲေနွာင္ကာသံသရာအဆက္ဆက္ ပါသြားလ်က္ဆုိးက်ိဳးမ်ားခံစားၾကရ၏။အထူးေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာပင္။

၀ိသုဒၵိမဂ္ေမတၱာဘာ၀နာဂါထာတြင္ ေမတၱာစ်ာန္၀င္၊ ဆင္ျခင္အျပည့္၊ ရႈလစ္အက်င့္ေကာင္း၊ တစ္ေၾကာင္းကရုဏာ၊ ၾသ၀ါဒငါးမ်ိဳး၊ ဖန္ပ်ိဳးကမၼဥာဏ္၊ သည္းခံဇာတ္ေတာ္၊ မေတာ္မရွိ၊ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေမတၱာက်ိဳး၊ တစ္မ်ိဳးဓာတ္ခြဲ၊ ေပးယူျမဲ မွတ္စြဲရန္ျငိဳးေဖ်ာက္ဖ်က္ေၾကာင္းတညး္ဟု ရန္ျငိဳးေဖ်ာက္နညး္(၁၁)နည္းျပဆိုထားေပသည္။
၁။ေမတၱာစ်ာန္ျဖစ္ေနက်ပုဂိၢဳလ္သည္ေမတၱာစ်ာန္၀င္စားျပီးထုိစ်ာန္မွထျပီးလွ်င္မိမိရန္သူအေပၚေမတၱာပြား
ကာရန္ျငိဳးကိုေဖ်ာက္အပ္၏။
၂။ထိုသို႔ရန္ျငိဳးမျငိမ္းလွ်င္ ခ်စ္သားတုိ႔လႊၾကီးျဖင့္  ခိုးသူတို႔သည္အဂၤါၾကီး ငယ္တုိ႔ကိုလာေရာက္ျဖတ္ေစကာမူ အမ်က္ထြက္မိခဲ့လွ်င္ငါဘုရားအဆံုးအမ လုိ္က္နာသည္မမည္။ ကို္ယ့္အားအမ်က္ထြက္ သူကိုျပန္စိတ္ဆိုးသူမွာ ထိုသူေအာက္ ယုတ္ညံ့သူသာျဖစ္သည္။ စိတ္ဆိုးသူကိုျပန္စိတ္မဆိုးသူမွာေအာင္နုိင္ခဲေသာ စစ္ပြဲကို ေအာင္နုိင္သူျဖစ္ေတာ့သည္။ သူတစ္ပါးစိတ္ဆိုးသည္ကိုသိလ်က္ သည္းခံေျပျငိမ္းသူသည္မိမိသူတစ္ပါးနွစ္ဦးသားလံုး၏ အက်ိဳးကိုက်င့္သူပင္။ ခ်စ္သားတို႔ အမ်က္ၾကီးသူသည္အဆငး္မလွ ဆင္းရဲေတြ႔ရ၏။ ဥစၥာ အသံုးအေဆာင္ အေက်ာ္အေစာ မဲ့၏။ မိတ္ေဆြမရွိ။ အပါယ္လားရ၏။ စသည့္ေဟာၾကားအပ္ေသာ ေဒါသအျပစ္တုိ႔ကို ဆင္ျခင္၍ရန္ျငိဳးေဖ်ာက္ရ၏။
၃။ထိုသို႔ရန္ျငိဳးမေဖ်ာက္ေသးလွ်င္ ရန္သူ၏ကို္ယ္ ႏႈတ္ စိတ္သံုးပါးတို႔တြင္ သိမ္ေမြ႔ေသာကိုယ္အမူအရာကိုျဖစ္ေစ အေျပာခ်ိဳေသာနႈတ္အမူအရာကိုျဖုစ္ေစအက်ိဳးမဲ့မၾကံစည္ေသာ စိတ္အမူအရာကိုျဖစ္ေစ အက်င့္ေကာင္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုေအာက္ေမ႔ျပီး ရန္ျငိဳးေဖ်ာက္အပ္၏။
၄။ၾကည္ညိဳဖို႔ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိခဲ့လွ်င္ထိုသူကားယခုမ်က္ေမွာက္ဘ၀သာ လွည့္လည္သြားလာကာေနရေသာ္လည္း နွစ္ရက္ သံုးရက္သို႔ေရာက္က အသက္ကုန္ေပ်ာက္လွ်င္ ငရဲသို႔ လားရာေရာက္ရမည္တကားဟုသနားၾကင္နာ ကရုဏာျဖင့္ေဖ်ာက္အပ္၏။
၅။ထိုသို႔မေပ်ာက္ေသးမူရန္သူသည္ကိုယ္ကိုသာဒုကၡေပး၏။စိတ္ကိုမေပးနုိင္။ ငါသာကိုယ့္စိတ္ကို ဖ်က္ဆီးအပ္၏။ ရန္သူသည္ယုတ္မာေသာအမႈကို ငါ့အား ျပဳလာ၏။ သင္ကအမ်က္ထြက္လာျပန္ေသာ္ ထိုအမႈမ်ိဳးကိုပင္ သတိျပဳျခင္းငွာ အလိုရွိလာျပန္သေလာ။ငါစိတ္ဆိုး ေစရန္ရန္သူကျပဳ၏။ ငါကစိတ္ဆိုးျပန္လွ်င္ရန္သူအလိုျပည့္ရာသည္မဟုတ္ေလာ။ မီးခတ္နွင့္ေက်ာက္နွစ္ခုေၾကာင့္ မီးျဖစ္ေလာင္ကာမီးခတ္ကိုအျပစ္မဆိုသင့္သည္မဟုတ္ေလာ။ စသည့္ဘုရားရွင္၏အဆံုးအမ ၾသ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆင္ျခင္ကာ မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမလ်က္ ရန္ျငိဳးေပ်ာက္အပ္၏။
၆။ထိုသို႔မွမျငိမ္းေသးလွ်င္သူသူငါငါသတၱ၀ါတို႔သည္ ကံသာ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာရွိကုန္၏။ ရန္ျငိဳးဖြဲ႔သူသည္ လက္နွစ္ဖက္ျဖင့္ မီးက်ီး မစင္ကိုကိုင္ျပီးသူတစ္ပါး ကိုပုတ္ခတ္လိုေသာသူကဲ့သို႔ မိမ္ိကိုသာ ေရွးဦးစြာပူေလာင္ျခင္း အနံ႔မေကာင္းျခင္းကိုျပဳသည္မည္၏။ စသည့္ကံသာ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာရွိသည္၏အျဖစ္ကမၼႆတဥာဏ္ျဖင့္လည္းရန္ျငိဳးေဖ်ာက္အပ္၏။
၇။ထိုသို႔မွမျငိမ္းနုိင္ေသးလွ်င္ သုႆာန္တြင္လည္ပင္းအထိ အရွင္လတ္လတ္အျမွဳပ္ခံရသည့္တုိင္ အမ်က္မထြက္ေသာ အေလာင္းေတာ္သီလ၀ဇာတ္ ။လက္ေျခတို႔ကိုျဖတ္ေသာ္လည္း အမ်က္မထြက္ေသာ ခႏၱီ၀ါဒီဇာတ္ ။စူဓမၼပါလဇာတ္၊ ျမားျဖင့္ခ်က္မွပစ္ေဖာက္ေသာမုဆိုးကိုေသာ္လည္းအမ်က္ထြက္ေတာ္မမူ၊
အစြယ္ျဖတ္လွဴေသာ ဆဒၵန္ဇာတ္။ ေခ်ာက္ထဲမွဆယ္ယူခဲ့ေသာ ေယာက္်ားကဦးေခါင္းကုိေက်ာက္ခဲျဖင့္
ထုေသာ္လည္း အမ်က္ထြက္ေတာ္မမူေသာ မဟာကပိဇာတ္၊ ႏွိပ္စက္ညွဥ္း ဆဲၾကေသာ ေျမြအလမၸာယ္သမားစသည္တုိ႔ကို အမ်က္ထြက္ေတာ္မမူေသာဘူရိဒတ္ဇာတ္ဓေမၼယ်ဇာတ္၊ သခၤပါလဇာတ္ စေသာဇာတ္ေတာ္လာ သည္းခံပံုနည္းမ်ားျဖင့္လည္း ရန္ျငိဳးေဖ်ာက္အပ္၏။
၈။ထိုသို႔မွမျငိမ္းေသးလွ်င္ အနုမတဂၢိယေဒသနာ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း သံသရာတြင္အမိအဖစသည့္ျဖစ္စဥ္ င့ါကိုေက်းဇူးဥပကာရ အထူးျပဳဖူးေပျပီ စသည့္ျဖင့္ဆင္ျခင္ျပီးလည္းရန္ျငိဳးကိုေဖ်ာက္အပ္၏။
၉။ထိုသို႔မွမျငိမ္းေသး လွ်င္ေမတၱာပြားသူသည္
ခ်မ္းသာစြာအိပ္ရ၏ခ်မ္းသာစြာ နိုးရ၏။
အိပ္မက္ဆုိးမျမင္မက္။
လူတို႔ခ်စ္ခင္၏။ 
နတ္ဘီလူးတို႔ခ်စ္ခင္၏။
နတ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္၏။
 မီးအဆိပ္လက္နက္ မေလာင္ မ၀င္ မစူး သမာဓိရလြယ္၏။
မ်က္နွာၾကည္လင္၏။ 
မေတြမေ၀ေသရ၏။ 
မဂ္ ဖိုလ္ မရေသးလွ်င္ ျဗဟၼာျပည္လားရ၏။
အမ်က္ထြက္ရန္ျငိဳးဖြဲ႔လွ်င္ေမတၱာအက်ိဳး၁၁မ်ိဳးတို႔မွဆုတ္ယုတ္လိမ့္မည္ဟုဆင္ျခင္ျပီးလည္းရန္ျငိဳးကို
ေဖ်ာက္အပ္၏။
၁၀။ထိုသို႔မွရန္ျငိဳးမျငိမ္းေသးလွ်င္ ရန္သူကိုအမ်က္မ ထြက္ေသာသင္သည္အဘယ္တရားကို အမ်က္ထြက္သနည္း။ ဆံပင္ကိုေလာ ပထ၀ီစေသာဓာတ္ကိုေလာ လက္ေျခအဂါၤစေသာရုပ္အစုကိုေလာ စသည္ျဖင့္ဓာတ္ခြဲျပီးရန္ျငိဳးကိုေဖ်ာက္အပ္၏။
၁၁။ထိုသို႔ဓာတ္မခြဲတတ္လွ်င္မိမိတြင္ရွိေသာ ပစၥည္းကိုထိုရန္သူအားေပးအပ္၏။ ထိုရန္သူ၏ပစၥည္းကို အလွဴခံျပီးယူအပ္၏။ ထိုသို႔ေပးသူကဘ၀ အဆက္ဆက္ကပါလာေသာ ရန္ျငိဳးေသာ္လည္း နွစ္ဦးနွစ္၀ ေျပေပ်ာက္ၾက၏။ ထိုနည္းျဖင့္လည္ရန္ျငိဳးေဖ်ာက္အပ္၏။ ထိုဆိုခဲ့ျပီးေသာ၁၁နည္းတို့ျဖင့္ မိမ္ိတို႔၏မျငိမ္းမစဲနုိင္ေသာ ရန္ျငိဳးတို့ကို သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုးေကာက္ေကာက္ မပါေစရန္ၾကိဳးစား ပြားမ်ားေျဖေဖ်ာက္နုိင္ၾကပါေစသတည္း။

အရွင္ဥာဏ၀ရ(သာေပါင္း)

No comments:

Post a Comment