Pages

Friday, August 17

ကုလသမဂၢ ေပၚေပါက္လာပံုအေၾကာင္းကမာၻကုလသမဂၢသည္  ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းတြင္ေပၚေပါက္ခဲ႔သည္။  ဒုတိယကမာၻစစ္ေၾကာင္႕ လူသန္းေပါင္း   မ်ားစြာေသဆံုး၊ဒါဏ္ရာရ၊ အိုးအိမ္မ်ားဆံုးရႈံးခဲ႔ရသျဖင္႕ ေနာင္ဤသို႕ေသာ   စစ္ပြဲမ်ိဳးထပ္မံ
မျဖစ္ပြားေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စစ္အတြင္းလက္တြဲတိုက္ခိုက္ခဲ႔ၾကေသာ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္္မ်ားမွ ထင္ျမင္ခံစားလာခဲ႔ၾကသည္။ထိုမွ စတင္၍ ကမာၻကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ၾကီးေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ တဆင္႔ျပီးတဆင္႔ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္သမၼ တ ဖရင္ကလင္ရုစဗဲ႔ ႏွင္႔ ျဗိတိန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၀န္စတန္ခ်ာခ်ီတို႕အတၱလႏိ ၱတ္သမုဒၵရာ ပင္လယ္ျပင္တေနရာတြင္ လွ်ိဳ႕၀်က္ေတြ႕ဆံုခဲ႔ၾကျပီး ကမာၻျငိမ္းခ်မ္းေရးစီမံခ်က္တရပ္ျဖစ္ေသာ အတၱလႏိ ၱတ္စာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကသည္။ ၄င္းေနာက္ ၁၉၄၂ ဇန္န၀ါရီ (၁) ရက္ေန႕၀ါရွင္တန္ျမိဳ႕တြင္(၂၆)နိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ႔ျပီးကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အတၱလႏိ ၱတ္စာခ်ုဳပ္အားလက္ခံခဲ႔ ၾကသည္။

၁၉၄၃ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ တရုတ္၊ျဗိတိန္၊ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု နွင္႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႕မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေမာ္စကိုျမိဳ႕တြင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ၾက ျပီးစစ္ၾကီးျပီးဆံုး
သည္ႏွင္႔ ႏိုင္ ငံေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔ၾကီးတရပ္ဖြဲ႔ အစည္းၾကီးတရပ္ဖြဲ႔ စည္းရန္သေဘာ တူခဲ႔ၾကသည္႕ ေမာ္စကို ေၾကျငာခ်က္ကို  ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၾကသည္။ ၁၉၄၄ ေႏြရာသီႏွင္႕ေဆာင္ဦး ရာသီတြင္ ၀ါရွင္တန္ျမိဳ႕ ဒမ္ဘာတန္ျခံတြင္ က်င္းပခဲ႔ ေသာမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းတရပ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတခုအတြက္ တိက်ေသာ ပထမဆံုးစီမံခ်က္ တရပ္ကိုေရးဆြဲခဲ႔ၾကျပီး ဒမ္ဘာတန္အုတ္ကြန္ဖရင္႔ ဟုေခၚတြင္ခဲ႔ၾကသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ေဖၚ၀ါရီလတြင္ သမၼတရုစဗဲ႔၊၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ခ်ာခ်ီ ႏွင္႕ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္စတာလင္တို႕ ဆိုဗီယက္ျပည္ ေထာင္စ ုေယာ္လတာျမိဳ႕တြင္ ကြန္ဖရင္႔တရပ္က်င္းပ ခဲ႔ျပီး လံုျခံဳေရးေကာင္စီ မဲေပးသည္႔စနစ္ကို အတည္ျပဳခဲ႕သည္။ ၄င္းကို ေယာ္လတာ ကြန္ဖရင္႔ဟု ေခၚဆိုခဲ႔သည္။ ၁၉၄၅ ဧျပီလ (၂၅) ရက္မွ ဇြန္လ(၂၆) ရက္ ေန႕အထိ နိုင္ငံေပါင္း( ၅၀) မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဆန္ဖရန္စစ္စကိ္ုျမိဳ႕တြင္ ကြန္ဖရင္႕တရပ္ က်င္းပခဲ႔ျပီး ဇြန္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္ႏွင္႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားရုံးတို႕၏  ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳခဲ႔ၾကသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ (၂၄) ရက္ေန႕တြင္လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔၀င္(၅)နိုင္ငံ အပါအ၀င္ မူလတည္ေထာင္ေသာနိုင္ငံအမ်ားစုက ကုလသမဂၢ ပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးကာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ၾကီး တရား၀င္စတင္ဖြားျမင္လာခဲ႔ပါသည္။ကုလသမဂၢ ေရွးဦးအစည္းအေ၀းကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္လန္ဒန္ျမိ္ဳ႕တြင္က်င္းပခဲ႔ျပီးဌာနခ်ဳပ္ကိုအေမရိကန္နိုင္ငံ နယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္တည္ေထာင္ခဲ႔သည္။

ကုလသမဂၢဖြဲ႔စည္းပံုမွာ-
(၁)အေထြေထြညီလာခံ(GENERAL ASSEMBLY)
(၂)လံုျခံဳေရးေကာင္စီ(SECURITY COUNCIL)
(၃)စီးပြားေရးႏွင္႔လူမႈေရးေကာင္စီ(ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL) (၄)နယ္ေျမထိန္းသိမ္းေရးေကာင္စီ(TRUSTEESHIP COUNCIL) (၅)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားရံုးခ်ဳပ္(INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE) (၆)အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ရံုး(SECRETARIAT) တို႕ျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္  အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကုလသမဂၢအတြင္းတြင္  အထူးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား  အရသီးျခား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားရွိပါသည္။  ၄င္းတို႕တြင္ကိုယ္ပိုင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မ်ား၊ အတြင္းေရးမႈးရုံးမ်ားႏွင္႔ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းရုံး မ်ားရွိပါသည္။
၄င္းအဖြဲ႕မ်ားမွာ- 
(၁)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY-IAEA)
(၂)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION-ILO) (၃)ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင္႕စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION-FAO)
(၄)ကုလသမဂၢပညာေရးသိပၸံႏွင္႕ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (UN EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL OAGANIZATION-UNESCO)
(၅)ကမာၻ႕ဘဏ္ (WORLD BANK GROUP-WBG)
(၆)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕ (INTERNATIONAL MONETARY FUND-IMF)တို႕ျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢတည္ေထာင္သည္မွ ယေန႔အထိ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မ်ားမွာ- (၁)ထရီဗီလီ-ေနာ္ေ၀(၁၉၄၆-၁၉၅၂)
(၂)ဒက္ဟန္းမားရႈိး-(၁၉၅၃-၁၉၆၁)
(၃)ဦးသန္႔-ျမန္မာ(၁၉၆၁-၁၉၇၁)
(၄)ကြပ္၀ါးဟိုင္း-ၾသစတီးယား(၁၉၇၂-၁၉၈၁)
(၅)ဟာဗီးယားပဲရစ္ေဒေကြးလ်ား-ပီရူး(၁၉၈၂-၁၉၉၁)
(၆)ဘူးထရို႕ဘူးထရို႕ဂါလီ-အီဂ်စ္(၁၉၉၂-၁၉၉၆)
(၇)ကိုဖီအန္နန္-ဂါနာ(၁၉၉၇-၂၀၀၆)
(၈)ဘန္ကီမြန္း-ေတာင္ကိုရီးယား(၂၀၀၇- )တို႕ျဖစ္ပါသည္။

သိမ္းထားတာၾကာျပီ ဘယ္သူဆီက ယူထားမွန္းမသိေတာ႔ဘူး အမည္မေဖာ္ျပေပးႏုိင္တာ အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ 

အားလုံးကုိေလးစားလ်က္...

No comments:

Post a Comment