Pages

Thursday, December 29

ေကာသလမင္း အိပ္မက္ (၁၆) ခ်က္


၁။ ႏြားေနာက္တို႔သည္ မင္းယင္ျပင္သို႔ လာေရာက္၍ ေဝွ႔ၾကမည္ဟုမာန္ဝင္ၿပီး မေဝွ႔ဘဲေရွာင္ရွားသြားၾကသည္။
" ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ သူတို႔လက္ထက္၌ မိုးသည္ရြာမလိုလိုႏွင့္ လြင့္ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။ "

၂။ သစ္ပင္တို႔သည္ ငယ္စဥ္မွာပင္ ဖူးၾက၊ သီးၾက ၊ပြင့္ၾကသည္။
" သက္တန္းတိုေသာကာလ၌ လူတို႔သည္ ရာဂလြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ ငယ္စဥ္ကပင္ အိမ္ေထာင္သားေမြးျပဳ၍ ေနထိုင္ၾကလိမ့္မည္။ "

၃။ ႏြားမႀကီးက ႏြားငယ္ႏုိ႔ကိုစို႔သည္။
" ေနာင္အခါ ႀကီးေသာသူတုိ႔ကို အရိုအေသနည္းလာၾကမည္ျဖစ္၍ အမိ၊အဖတို႔သည္ သားသမီးတို႔ထံ စားေသာက္ရန္အတြက္ ခယေတာင္းခံယူုရမည္။ "

၄။ ထမင္းအိုးတစ္လုံးထဲတြင္ ထမင္းေပ်ာ့ျခင္း၊ မနပ္ျခင္း၊ ေကာင္းစြာက်က္ျခင္းသုံးမ်ဳိးျဖစ္လာသည္။
" ေနာင္အခါ လူတို႔သည္ တရားမေစာင့္၍ မိုးမ်ားလြန္း၊ မိုးနည္းလြန္း၊ မိုးသင့္ရုံဟူ၍သုံးမ်ဳိးရြာလိမ့္မည္။ "

၅။ ဗူးေတာင္းတို႔သည္ ေရ၌နစ္သည္။
" တရားမေစာင့္ေသာ သူတို႔လက္ထက္၌ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ စကားကုိပယ္၍ သူယုတ္မာတို႔၏ စကားကုိလက္ခံၾကလိမ္မည္။ "

၆။ ခြန္အားႀကီးေသာႏြားႀကီးတို႔ကိုမခိုင္းဘဲ ႏြားငယ္တို႔ကို လွည္း၌ဝန္မ်ားစြာတင္၍ခိုင္းသည္။
" ေနာင္အခါ အရြယ္ႀကီးေသာ ပညာရွိတို႔ကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ငယ္ေသာသူတို႔ကို တရားဆံုးျဖတ္ေစျခင္းျဖင့္ လူတို႔ဆုတ္ယုတ္လာလိမ့္မည္။ "

၇။ သူယုတ္မာတို႔ေနထိုင္ေသာရြာမွ က်က္စားေသာက်ီးကို ေရႊဟသာၤတို႔ကၿခံရံေနၾကသည္။
" ေနာင္အခါ အမ်ဳိးျမတ္ေသာသူတို႔သည္ ဆင္းရဲကုန္ၾကသည္ျဖစ္၍ အသက္ေမြးျခင္းငွာ အမ်ိဳးယုတ္ေသာ သူတို႔ထံမွာ ေအာက္က်ဳိ႕ခယမွီခိုၾကရလိမ့္မည္။ "

၈။ ဦးေခါင္းႏွစ္လုံးပါရွိေသာ ျမင္းသည္ ႏွစ္ဖက္ေသာအစာကိုစားသည္။
" ေနာင္မခါ တရားမေစာင့္ကာလတြင္ လူတို႔သည္တရားစီရင္ျခင္းကို ႏွစ္ဖက္ေသာသူတို႔ထံမွ လာဘ္စား၍ဆံုးျဖတ္လိမ္မည္။ "

၉။ အနားၾကည္၍ အလယ္ေနာက္ေသာ ေရကန္ႀကီး၏ကမ္းေျခမွာ ေက်းငွက္သတၱဝါမ်ားေနထိုင္ၾကသည္။
" ေနာင္အခါ လူတို႔မွာ ခႏၲီ၊ ေမတၱာ၊ ကရုဏာတရားမ်ားမရွိၾက၍ အခြန္အေကာက္ႏွိပ္စက္လြန္းေသာေၾကာင့္ၿမိဳ႕ေနလူတို႔သည္ ၿမိဳ႕စြန္ရြာနားသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကရမည္။ "

၁ဝ။ ေက်ာက္ဖ်ာႀကီးသည္ ေလွကဲ့သို႔ေရ၌ေပၚသည္။
" ေနာင္အခါ ဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာကာလ၌ လူတို႔သည္ သီလႏွင့္ျပည့္စုံေသာရဟန္းသံဃာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ စကားကို နားမေထာင္ဘဲေရွာင္ခြါသြားၾကလိမ့္မည္။ "

၁၁။ ဖားမငယ္သည္ ေႁမြႀကီးအားကိုက္ျဖတ္စားေသာက္ဝါးၿမိဳသည္။
" ေနာင္အခါ ဆုတ္ယုတ္ေသာကာလဝယ္ ရာဂလြန္ကဲ ကိေလသာအလိုလိုက္မိ၍ လင္ေယာက်ၤားတို႔သည္ ငယ္ရြယ္ေသာဇနီးမယားတို႔ကို အလိုလိုက္ၾကမည္။ ေက်းကၽြန္ကဲ့သို႔ သူတို႔၏ ဆဲေရးေျပာဆိုျခင္း ရန္ေထာင္ျခင္းကိုလည္း ခံၾကရမည္။ "

၁၂။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ေရသယ္လာသည့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေရမရွိေသာ အိုးငယ္တို႔ကိုမျဖည့္ဘဲ ေရအျပည့္ရွိေသာအိုးႀကီးကိုသာ ေရမ်ားေလာင္းထည့္ၾကသည္။
" ေနာင္အခါ ဆုတ္ယုတ္ေသာကာလတြင္ ဇနပုဒ္မွလူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးကုိစြန္႔၍ မင္း၏အက်ဳိးစီးပြါးကိုသာရြက္ေဆာင္ၾကရမည္ဟု ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူေလသည္။ "

၁၃။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေသာ ေျမေခြးမသည္ ႀကိဳးက်စ္ေသာ ေယာက်ၤား၏ ႀကိဳးကိုခိုးစားသည္။
" ေနာင္အခါ မိန္းမတို႔သည္ အေသာက္အစား အေပ်ာ္အပါးမ်ားလာမည္။ လင္ေယာက်ၤားရွာေဖြအပ္ေသာဥစၥာတို႔ကို တျခားေသာေယာက်ၤားႏွင့္သုံးျဖဳန္းကာ ကာမဂုဏ္အာရုံအလိုလိုက္မွားၾက၍ ဆင္းရဲစြာေနၾကရမည္။ "

၁၄။ ေျမေခြးထီးသည္ လူအေပါင္းတို႔က က်င္ငယ္စြန္႔ရန္ေပးထားေသာ အဖိုးတသိန္းထိုက္သည့္ ေရႊခြက္မွာ က်င္ငယ္စြန္႔ေနသည္။
" ေနာင္အခါ အမ်ိဳးျမတ္ေသာသူတို႔သည္ ဆင္းရဲၾကမည္။ အသက္ေမြးျမဴလြယ္ကူရန္အလို႔ငွါ အမ်ဳိးယုတ္ေသာသူတို႔အား သမီးရတနာကိုလက္ထပ္ထိမ္းျမွားေပးအပ္ၿပီး မွီခိုေနထိုင္ၾကလိမ္မည္။ "

၁၅။ ဆိတ္တို႔သည္ သစ္တို႔ကိုဖမ္းယူကိုက္ျဖတ္စားေသာက္ၾကသည္။
"  ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာကာလမွာ သူယုတ္မာတို႔သည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ႏွိပ္စက္ၿပီး လယ္၊ယာ၊ေျမ၊ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို လယူသိမ္းပိုက္ၾကလိမ့္မည္။ "

၁၆။ အဖိုးတစ္သိန္းထိုက္ေသာ စႏၵကူးႏွစ္ကို ရက္တက္ပုတ္ရည္ျဖင့္လဲ၍ ေရာင္းစားသည္။
" ေနာင္အခါ သာသနာေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ေသာကာလမွာ အရွက္ကင္းမဲ့ သီလပ်က္သူတို႔သည္ ဘုရားရွင္၏ နိမၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္ျမတ္ကုိ အသျပာရလိုမႈေရွ႕ရူ၍ လူတို႔အႀကိဳက္လိုက္ၿပီးေဟာၾကားအလွဴခံၾကလိမ္မည့္။ "

1 comment: