Pages

Sunday, December 18

မိခင္၏ စိတ္ဖိစီးမွဳ ဗုိက္ထဲရွိ ကေလးထိခုိက္ႏုိ္င္သည္


မိခင္ေလာင္း၏ စိတ္ဖိစီးမႈသည္ ဗိုက္ထဲမွ ကေလးထံသုိ႕ ကူးေၿပာင္းႏိုင္ၿပီး ကေလးငယ္သည္ ယင္းဒါဏ္ရာကို အခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာ ခံစားရႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ာမန္သုေသသီမ်ားက တင္ၿပလာပါသည္။မိမိ၏ ခင္ပြန္း သုိ႕မဟုတ္ အတူေနသူ၏ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဆက္ဆံခံရမႈေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ အၾကီးအက်ယ္ခံစားရေသာ မိခင္ေလာင္းမွတဆင့္ မေမြးရေသးေသာ ကေလးငယ္ထံ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာ ေၿပာင္းလမႈ႕ကို ၿဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ အထူးအာရုံခံ ဆဲလ္ကုိ ပညာရွင္မ်ားက ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။
ယင္းသို႕ ဇီ၀ေဗဒဆုိင္ရာ ေၿပာင္းလမႈ႕ေၾကာင့္ ကေလးငယ္သည္ စိတ္ဖိစီးမႈဒါဏ္ကုိ သူတို႕ ကိုယ္တိုင္ သူတို႕ ေၿဖရွင္းႏိုင္မည့္ စြမ္းအား ေလွ်ာ့ပါးသြားခဲ့ရသည္။ထိုေၿပာင္းလမႈသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ မူမမွန္မႈႏွင့္ အၿပဳအမူဆုိင္ရာ ၿပသနာမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ ပတ္သက္လွ်က္ရွိေနသည္။ယခု ေလ့လာမႈတြင္ပါ ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထူးၿခားေသာ အိမ္တြင္းေရး အေၿခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကုိ ေန႕စဥ္ရက္ဆက္ ေတြ႕ၾကဳံေနရၿခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သုေတသနၿပဳသူ မ်ားက ေထာက္ၿပခဲ့ၾကသည္။ ယခုေလ့လာမႈသည္ အၿပီးသတ္ေကာက္ခ်က္ဆြဲမရေသးဘဲ ကေလးငယ္ၾကီးၿပင္းလာရာ လူမႈဆက္ဆံေရး ပတ္၀န္းက်င္ေတြကို လည္း မလြဲမေသြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ သုေတသီမ်ား က ကေလးရဲ့ အေစာဆုံး ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုၿဖစ္တဲ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္၏ ၀မ္းဗိုက္ကို အဓိက ေသာ့ခ်က္အၿဖစ္ သံသယ ရွိေနၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
ေလ့လာမႈတြင္ မိခင္ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္မ်ား၏ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ဗီဇ ရွိ / မရွိ ကို ရွာေဖြပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈကို တုန္႕ၿပန္ႏုိင္ေသာ ခႏာကုိယ္၏ ဟုိမုန္းဆုိင္ရာကို အတုိးအေလွ်ာ့လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အထူး Gene တစ္မ်ိဳး (GR) ေၿပာင္းလဲေနၿခင္းကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ကိုယ္၀န္ရင့္မာစဥ္ကတည္းက ယင္း မိ်ဳးဗီဇဆုိင္ရာ ေၿပာင္းလမႈ႕ ပုံစံတက် ၿဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေနေပသည္။ယင္းသုိ႕ ေၿပာင္းလဲၿခင္းသည္ မိခင္ေလာင္းရဲ့ စိတ္ခံစားမႈ ၿပင္းထန္ေနေသာ အေၿခအေနဆိုး၏ ပစ္လုိက္ေသာ ဒဏ္ရာ (အက်ုိဳးဆက္)ေၾကာင့္ဟု သိပံပညာရွင္မ်ားက ယုံၾကည္ေနၾကသည္။အဆိုပါေလ့လာခ်က္တြင္ မိခင္ေလာင္မ်ားသည္ သူတို႕၏ လင္ေယာက်္ား  သို႕မဟုတ္ (အတူေနခ်စ္သူ) မိတ္ဖက္တို႕၏ အၾကမ္းဖက္မွု ႏွင့္အတူ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ၾကရသူမ်ား ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား အဆက္မၿပတ္ ၿမင့္တက္လာ ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။
ေနာင္ ၁၀ႏွစ္ ၊ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာလာေသာ အခ်ိန္တြင္ မိ်ဳးရိုးဗီဇဆုိင္ရာေၿပာင္းလမႈ (GR) သည္ ယင္းကေလးငယ္မ်ား ေတြ႕ရွိရၿပီး အၿခားေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္မူ မေတြ႕ရွိရေပ။ ယင္း (GR) ေၿပာင္းလမႈသည္ ကေလးတစ္ဦး၏ စိတ္ဖိစီးမႈကို ပုိ၍ တုန္႕ၿပန္ လြယ္ကူလာေစသည္။ တနည္းဆုိရေသာ္ စိတ္ပို္င္းဆုိင္ရာအရေသာ္၄င္း မ်ိဳးရိုးဗီဇဆိုင္ရာ အရေသာ္၄င္း စိတ္ဖိစီးမႈကို တုန္႕ၿပန္ ရာတြင္ ပို၍ ၿမန္ဆန္လာသည္။
“သူတို႕ေတြဟာ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ပို ခံစားတတ္လာသလုိ စိတ္ဖိစီးမႈ ဒါဏ္ကိုလည္း ပို ရုန္းကန္လာရသည္ ”  ဟု ဆယ္ ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ားအား အေသးစိတ္ စုံစမ္းေမးၿမန္းၿပီးေနာက္ သုေတသီမ်ား က ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပထားသည္။ သုေတသန ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးၿဖစ္ေသာ ပါေမာကၡ ေသာမတ္စ္ အဲလ္ဘတ္ အဆိုအရ “ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ကမာၻၾကီးထဲကို ေမြးဖြားေပး လိုက္တယ္လုိ႕ မိခင္ေတြရဲ့ အခ်က္ၿပၿခင္းခံရတဲ့ ကေလးေတြဟာ ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ တုန္႕ၿပန္သူေတြ ၿဖစ္လာၾကတယ္” သူတို႕ေတြဟာ စိတ္ဖိစီးမႈ ခံႏိုင္စြမ္းရည္ အဆင့္ နိမ့္သူမ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး ပိုလည္း ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။၏
၄င္းတုိ႕၏ သံသယ ပိုမိုကင္းရွင္းေစရန္ ေနာက္ထပ္ ေၿမာက္မ်ားလွစြားေသာ မိခင္မ်ားႏွင့္ သူတို႕၏ ကေလးမ်ားကို ပုိမို အေသးစိတ္ စုံစမ္းေလ့လာရန္ သုေတသီမ်ားအတြက္ လုိအပါေနပါေသးသည္။ ယခုစာတမ္းမွ အတည္ၿပဳႏိုင္တာကေတာ့ အစဦး အေၿခခံကာလ မီးမဖြားမီ ၉ လ မွ စတင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း လန္ဒန္ကင္း ေကာလိပ္ စိတ္ပညာဌာနမွ စိတ္ဖိစီးမႈဆိုင္ရာ စိတၱေဗဒ ကၽြမ္းက်င္သူ Dr: Carmine Pariante က ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။  ဆက္လက္“ ကေလး မီးဖြားၿပီးခ်ိန္နဲ႕စာရင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလဟာ လူမႈေရး စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား သိသိသာသာ တုန္႕ၿပန္ေနတယ္။” “ကုိယ္၀န္ေဆာင္တစ္ဦးဟာ မိခင္ေလာင္းဘ၀ ဆိုင္ရာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ (စိတၱေဗဒ) ပတ္၀န္းက်င္၏ ဖိအား (စိန္ေခၚမႈ) မ်ားကို သိသိ သာသာ ထိရွခံစားေနရသည္” ဥပမာၿပရသည္ရွိေသာ္ ထိုထိရွခံစားမႈမ်ားသည္ ေမြးဖြားၿပီး ကေလး မိခင္ထက္ပင္ ပို ခံစားရသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တကြ အၿခားသူမ်ားက မိခင္ေလာင္း (ကုိယ္၀န္ေဆာင္) တစ္ဦး၏ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်မႈမ်ား အေပၚ ေရွ႕ေန လုိက္ၿခင္း၊ ေၿပာၾကားၿခင္းမ်ားသည္ တကယ္တမ္းအားၿဖင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာတြင္ အလြန္မွ အေရးၾကီးေသာ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ပင္ၿဖစ္သည္ “ ဟု ေၿပာၾကားသြားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment